Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevencia kriminality

Predstavujeme vám projekt prevencie kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa.

Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými bežne dávame príležitosť páchateľom.

Našim zámerom je upozorniť vás ako predchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti.

 

prevencie

 

Projekt prevencie kriminality vám prinášame formou článkov, s príspevkami a odporúčaniami práve od odborníkov v oblasti bezpečnosti. Nižšie budeme zverejňovať vždy novšie príspevky na zaujímavé a aktuálne témy. Buď sa rozhodnete si otvoriť článok, ktorý vás v ten moment zaujme, alebo postupne budete sledovať náš seriál, v ktorom nájdete vždy zaujímavú problematiku v oblasti prevencie.

Investujte svoj čas do prevencie voči kriminalite, namiesto investovania finančných prostriedkov do opráv po vandaloch a ratovaní ukradnutého majetku. Nič vás nestojí byť ostražitejšími a my vám v tom radi pomôžeme.

 

Články nájdete v priložených súboroch 

 

 

Vrakuňa rozšírila kamerový systém

 
 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa získala v roku 2016 ďalšiu dotáciu z Ministerstva vnútra na rozšírenie kamerového systému. Pribudne päť nových kamier s kvalitným rozlíšením a vysokou rýchlosťou prenosu.

kamera-vo-vrakunskom-lesoparku-768x1024

Kamerový systém zvyšuje bezpečnosť v uliciach Bratislavy, kamery pôsobia v prvom rade preventívne. V prípade páchania priestupku alebo trestného činu môže operátor na miesto rýchlo poslať hliadku. Kamerové záznamy pomáhajú aj policajnému zboru pri objasňovaní trestných činov. Kamery sa využívajú tiež na kontrolu statickej dopravy, teda v prípade, že občania upozornia na nedodržiavanie predpisov zo strany majiteľov vozidiel, situáciu môže polícia okamžite skontrolovať a mestská polícia nemusí na miesto vysielať hliadku. Tá sa môže venovať iným podnetom od občanov. V prípade, že sa pomocou kamier potvrdí priestupok, až vtedy stačí na miesto poslať hliadku.

 

„Bezpečnosť Vrakunčanov, obzvlášť na rizikových miestach ako je napríklad Pentagon, je pre nás veľmi dôležité,“ uviedol starosta Vrakune Martin Kuruc. „Vo Vrakuni pribudne päť nových lokalít monitorovaných kamerovým systémom.“ Ide o tieto miesta: Kaméliová, Stavbárska, Slatinská, Poľnohospodárska a Vrakunský lesopark.“ Celková výška dotácie z ministerstva vnútra je 14.400 eur, rozpočet na realizáciu je spolu 18.000 eur s DPH.

 

Pripojenie je realizované prostredníctvom optického dátového kábla s pripojením na Mestskú políciu hlavného mesta. Vybudovanie dátového stĺpa bol financovaný z dotácie ministerstva vnútra SR. Dátová sieť bude spĺňať bezpečnostné a komunikačné štandardy tak, aby zabezpečila plynulý full HD obraz v 25 fps z každej bezpečnostnej kamery na centrálu Mestskej polície.

 

Magistrát hlavného mesta Bratislavy navrhuje aj vytvorenie jednotného mestského kamerového systému. Ten by zjednotil všetky existujúce kamerové systémy v Bratislave. Teda kamerový systém Dopravného podniku Bratislava, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a Mestského kamerového systému mestskej polície. V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy. Ich využitie nie je pritom optimálne z dôvodu rôzneho poslania koncových užívateľov. Kamerový systém sa tak využíva jednostranne. Cieľom je vytvoriť jednotný mestský kamerový systém, ktorý by umožnil vzájomné využívanie jednotlivých kamerových systémov. Sprehľadnil by sa tak aj tok financií a vytvorila by sa možnosť poskytnúť kapacity metropolitnej siete jednotlivým mestských častiam podľa ich potrieb. Integráciou jednotlivých kamerových systémov by bolo tiež možné prehodnotiť existujúce kamery. Tie, ktoré už nespĺňajú svoj účel (napríklad z dôvodu duplicitného umiestnenia alebo nových budov), by sa mohli demontovať a umiestniť na nové miesta.

 

kamera-zaber-z-pesej-zony-768x433

kamera záber z pešej zóny

 

 

 

kamera-zaber-zo-stavbarskej-ulice-768x432

kamera zo Stavbárskej ulice

 

 

 

kamera-zaber-z-kameliovej-ulice

kamera z Kameliovej ulice

 

 

 

 

Vrakuňa žiada pri Pentagone ochranu verejného poriadku 

 

Zlepšenie kvality života a bezpečnosť najmä v okolí „ Pentagonu „, to je jedna z hlavných priorít mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Vo Vrakuni žije drvivá väčšina veľmi slušných ľudí. Zaslúžia si naozaj ochranu, či už svojho majetku, zdravia, ale aj jednoducho pocit bezpečnosti. Je čas nevyhnutne pristúpiť k efektívnym  opatreniam, ktoré ochránia obyvateľov Vrakune a hlavne predchádzajú  akejkoľvek tragédií. 

 

Je verejne známe, že v „Pentagone „ býva veľké množstvo neprispôsobivých občanov, z ktorých časť využívajú v hierarchii väčší drogoví díleri na predaj drog, preto túto oblasť navštevuje značná časť drogovo závislých osôb z celej Bratislavy, ako aj jej okolia. Najmä v letných mesiacoch je rušenie verejného poriadku v tejto lokalite častejšie ako inde.

 

Na Stavbárskej ulici, kde sa nachádza „Pentagon „, polícia v roku 2012 zaznamenala 130 trestných činov, z toho 81 prípadov súviselo s drogami.

V roku 2013 polícia riešila v tejto lokalite 71 trestných činov a 46 sa týkalo drog.

V roku 2015 bolo v okolí Pentagonu predvedených 410 ľudí a zaznamenaných 500 výjazdov zložiek Policajného zboru SR.

V súčasnosti sú PRI „ PENTAGONE „  tri bezpečnostné kamery, potrebné sú minimálne tri ďalšie. Taktiež je nevyhnutné zabezpečiť ich sledovanie zodpovednými pracovníkmi a v prípade potreby včas zasiahnuť. Vrakuňa má iba jedného okrskára mestskej polície.

 

Kritický stav sa týka najviac dvoch vchodov na Stavbárskej ulici číslo 40 a 42, kde sa vyskytuje enormná koncentrácia sociálne neprispôsobivých občanov.

Cieľom mestskej časti je zvýšiť bezpečnosť a komfort spoločných priestorov v bytovke. Občania bytovky na Stavbárskej ulici požadujú zabezpečiť, aby cudzí ľudia neboli vpúšťaní dovnútra. Veľký problém je aj s požívaním alkoholických nápojov. V týchto dvoch vchodoch je aj väčšie množstvo neplatičov ako v iných bytovkách, preto akékoľvek riešenie vo vchodoch 40 a 42 trvá dlhšie, pretože je často problém zohnať nadpolovičnú väčšinu vlastníkov a tiež sa musia požadovať vyššie zálohové platby. V minulom období na bezpečnosť na Stavbárskej ulici dohliadala strážna služba, no len na skúšobnú lehotu. Financovaná bola zo zdrojov vlastníkov bytov, čo je dlhodobo finančne neudržateľné.

 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa urobila a robí v rámci svojich možností  množstvo opatrení, avšak situáciu nie je možné vyriešiť bez spolupráce s kompetentnými partnermi ako je Ministerstvo vnútra a  Hlavné mesto SR Bratislavy .

 

  • Mestská časť Vrakuňa iniciovala v uplynulom období viacero diskusií so zainteresovanými subjektmi vrátane okrúhlych stolov, avšak situácia sa za posledných 5 rokov zlepšila len nepatrne.

 

  • Ako vlastník objektu bývalého kultúrneho strediska „ TALLIN „ ktoré sa nachádza v epicentre problematickej časti, sme na základe Uznesenia MZ č. 224/XIV/2016 zo dňa 28.6.2016 o schválení  zámeru na prevod vlastníctva tohto objektu v prospech Slovenskej republiky – Ministerstva vnútra SR    listom zo dňa 22.07.2016 oslovili primátora hl.m.SR Bratislavy so žiadosťou  o vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva za kúpnu cenu vo výške 1,00 Eur  Ministerstvu vnútra SR  pre účely policajného zboru SR Bratislava – zriadenie policajnej stanice, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov..  Do dnešného dňa sme odpoveď z hl.mesta SR neobdržali.

 

  • Niekoľkokrát sme rokovali s vlastníkom pozemku pod budovou , ktorým je súkromná spoločnosť. Výsledkom rokovaní je ochota vlastníka poskytnúť pozemok Ministerstvu vnútra bezodplatne pre účely zriadenia policajnej stanice.

 

  • S vlastníkom pozemkov v okolí Pentagonu spolupracujeme na projekte „Revitalizácie Pentagonu„ .  Podľa predloženého  projektu sa vybudujú v danej lokalite verejné parky, detské ihriská, verejné parkoviská, budovy občianskej vybavenosti. Spoločnosť už požiadala  Magistrát hl. mesta o záväzné stanovisko .

 

  • V ostatnej dobe,  vďaka efektívnej pomoci zo strany štátu,  sa nám podarilo v tejto lokalite realizovať rozšírenie kamerového systému.. Aj napriek tomu  je táto lokalita a aktuálne konfrontovaná s veľmi nepriaznivou vzniknutou situáciou .V súčasnosti sú tu i tri bezpečnostné kamery, potrebné sú minimálne tri ďalšie. Taktiež je nevyhnutné zabezpečiť ich sledovanie zodpovednými pracovníkmi a v prípade potreby včas zasiahnuť. Vrakuňa má iba jedného okrskára mestskej polície.

 

  • Účinne spolupracujeme so spoločnosťou SPOBY , a.s. , ktorá je správcom tohto objektu. Zamuroval sa inkriminovaný podchod, v ktorom najviac dochádzalo k trestnej činnosti. Podarilo sa nám spoločne so SPOBY vybaviť úver z ŠFRB a zo Stavebnej sporiteľne na rekonštrukciu objektu, ktorá by sa mala začať v apríli tohto roku.

 

  • Mestská časť zrealizovala viacero brigád a osadila smetné koše, ktoré boli  rýchlo zničené. Mestská časť tiež  čistí verejné priestranstvo na súkromných  pozemkoch v okolí Pentagonu.

 

  • V spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. sa nám podarilo do tejto lokality zaviesť pilotný program „ Polopodzemných kontajnerov, s výstavbou ktorých sa začne tento rok.

 

  • Spolupracujeme s Občianskymi zduženiami Mixklub , Mixáčik a Odyseus., ktoré pôsobia  vo Vrakuni a zameriavajú sa na protidrogovú prevenciu.

 

Aj napriek tomu, že boli prijaté konkrétne opatrenia na zníženie negatívnych javov, stále sa v tejto lokalite vyskytuje násilná a majetková trestná činnosť. Drogoví díleri a prostitúcia tam ľuďom znepríjemňujú život.

Starosta ako  mestský poslanec  predložil do aprílového  mestského zastupiteľstva   návrhy riešenia tejto nepriaznivej situácie  zriadením dočasnej stanice pre Mestskú políciu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zabezpečenie 24-hodinovej služby Mestskej polície na ochranu verejného poriadku v okolí Pentagonu. 

 

 

V májovom zastupiteľstve  MČ Bratislava – Vrakuňa budú mať poslanci na programe návrh  na zriadenie 24 – hodinovej ochrany verejného priestoru  a objektov  pri „ Pentagone „ prostredníctvom Súkromne bezpečnostnej služby

Tieto  riešenia  sú  dočasné , kým sa Magistrát hl. mesta  a Ministerstvo vnútra definitívne nevyjadria k nášmu návrhu  zriadenia trvalej policajnej stanice v objekte TALIN. Len úspešné dotiahnutie tohto projektu prinesie trvalejší  účinok a väčšiu bezpečnosť pre našich obyvateľov.

kriminalita-pentagon-300x199

 

 

 

V ,,Pentagone“ sídli dočasná policajná stanica a pomáha aj SBS služba

 

Starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa Martin Kuruc a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal odovzdali mestskej polícii do užívania dočasnú policajnú stanicu na Stavbárskej ulici v blízkosti ,,Pentagonu“. Ide o mobilné zariadenie v hodnote 20 000 eur vybavené základným nábytkom, plynovým varičom, ohrievačom, klimatizáciou, vodou a sociálnym zariadením.

 

Nepretržitý výkon služby v okolí ,,Pentagonu“ bude zabezpečený dvojčlennými hliadkami  a doplnkovými hliadkami so psami. Začiatkom augusta sme rokovali aj s riaditeľom OR PZ v Bratislave II o navýšení počtu hodín pre hliadky štátnej polície v okolí ,,Pentagonu“. Už aj v súčasnosti tu funguje spolupráca so štátnou políciou, ktorá tu má za mesiac 10 služieb po 6 hodín,“ povedal náčelník mestskej polície Ivan Lechner.

 

Starosta mestskej časti Vrakuňa Martin Kuruc zabezpečil v lokalite posilnenie kamerového systému a zriadenie 24 – hodinovej ochrany verejného priestoru prostredníctvom SBS služby. ,,Od začiatku môjho funkčného starostovania som konal tak, aby sa bezpečnostná situácia v našej Vrakuni zlepšila. Uvedomujem si, že bezpečnosť v okolí Stavbárskej ulici je najväčší problém pri ktorom trpia hlavne slušní občania. Verím, že táto dočasná policajná stanica a 24/hodinová SBS služba v okolí ,,Pentagonu“ pomôže zlepšiť život obyvateľov Vrakune“ povedal Martin Kuruc. ,,V priebehu septembra budú v blízkosti obytného domu ,,Pentagon“ inštalované polopodzemné kontajnery, ktoré pomôžu dodržiavať čistotu a poriadok“ doplnil starosta.

 

Posilnená prítomnosť mestských a štátnych policajtov v tejto lokalite už dnes prináša výsledky v podobe častejšieho riešenia zistených porušení zákona respektíve VZN, väčšieho pocitu bezpečia a spokojnosti obyvateľov danej lokality či väčšej flexibilnosti policajtov riešiť porušenia zákona priamo na mieste. Zvýšená prítomnosť policajtov pôsobí aj preventívne.

Štatistiky policajného zboru ukazujú, že za prvých osem mesiacov v roku 2017 klesol počet trestných činov o 28% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016.

 

kriminalita-mestka-policia-stanovisko-681x1024  kriminalita-mestka-policia-stanovisko-2

 

 

 

Vrakuňa v prevencií kriminality pokračuje

Mestská časť Vrakuňa pripravila podanie žiadosti o získanie prostriedkov z grantovej schémy Ministerstva vnútra na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Cieľom projektu je v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v okolí Pentagonu cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a drogovej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania so zreteľom najmä na prevenciu kriminality, drogovú činnosť a drogovú závislosť v rizikových skupinách – u detí a mládeže formou komunitných hliadok, nákupom potrebného vybavenia, organizovaním okrúhlych stolov a sociálnou prácou pre obyvateľov v danej lokalite. Projekt vychádza zo skúseností miestnej samosprávy a partnerských združení v lokalite Pentagonu, odborného know-how v oblasti sociálnej práce a psychológie ako aj podnetov samotných obyvateľov a obyvateliek.

Projekt má štyri časti:

 

Komunitné hliadky

Model komunitných hliadok by zabezpečil zvýšenú sociálnu kontrolu v rámci lokality. Zamestnaním a vyškolením hliadok priamo z tejto komunity (t.j. samotných ľudí užívajúcich drogy) by sa zabezpečil dohľad, ktorý by prispel k zníženiu počtu zatúlaných použitých striekačiek, iného odpadu, ničenia majetku či konfliktov. V lokalite by išlo o pilotný projekt, ktorý by bol zameraný na mapovanie efektivity tejto formy práce na tomto mieste a získanie ďalších skúseností a praxe, ktorá by prispela k ďalšiemu zlepšovaniu kvality života a nastaveniu modelu komunitných hliadok tak, aby bol čo najúčinnejší.

 

Vybavenie a infraštruktúra

Podľa podnetov od obyvateľov a obyvateliek je v lokalite nedostatok smetných košov, chýba dostatočné osvetlenie priestorov, tiež navrhujeme zriadenie špeciálnych bezpečnostných nádob na použité striekačky, ktoré sa dajú inštalovať za účelom zníženia počtu pohodených striekačiek.

 

Okrúhle stoly

V súčasnosti neexistuje platforma, ktorá by umožňovala riešenie problematiky súvisiacej s lokalitou Pentagonu prostredníctvom partnerskej komunikácie všetkých relevantných strán. Stretnutia s pravidelnou frekvenciou by umožnili participáciu a informovanosť dôležitých stakeholderov (napríklad, zástupcovia/zástupkyne obyvateľov, samospráva, mimovládne organizácie, polícia, zástupcovia/zástupkyne materskej a základnej školy, ako aj komunity, atď.) o spoločných riešeniach aktuálnych problémov lokality.

 

Sociálna práca pre obyvateľov a obyvateľky ohrozených sociálnych vylúčením

Sociálna práca pre obyvateľov a obyvateľky v lokalite by prispievala k skutočnému riešeniu sociálnych, finančných a psychických problémov obyvateľov/obyvateliek, čím sa znižuje riziko toho, že prepadnú sieťou pomoci a následné riziko páchania trestnej činnosti a prehlbovania ťažkostí. Príklady problémov, ktoré v lokalite je potrebné riešiť: riziko straty domova, prepustenie z výkonu trestu, zadĺženie, nezamestnanosť, domáce násilie, závislosť blízkeho člena rodiny, výchovné problémy, právna negramotnosť a ďalšie.

 

 

Získali sme peniaze na projekt Vrakuňa bez drog

Na zvýšenie bezpečnosti v mestskej časti pôjde 20 tisíc eur.

 

 

Dobrý hospodár hľadá všetky možné spôsoby, ako získať financie do svojej kasy. Aj preto sme podali žiadosť o získanie financií z grantovej schémy Ministerstva vnútra. Vynikajúcou správou je, že sme boli úspešní. Ide o jednu z najväčších priorít našej mestskej časti a to je bezpečnosť. Financie sú v tejto chvíli už na našom účte a púšťame sa do realizácie,“ oznámil potešujúcu správu starosta Vrakune Martin Kuruc.

 

Zlepšenie kvality života a bezpečnosť najmä v okolí Pentagonu, to je jedna z hlavných priorít mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Aj v porovnaní s inými mestskými časťami Bratislavy je problematika bezpečnosti vo Vrakuni objektívne horšia. Aj napriek tomu, že boli prijaté konkrétne opatrenia na zníženie negatívnych javov, stále sa v tejto lokalite vyskytuje násilná a majetková trestná činnosť. Drogoví díleri a prostitúcia tam ľuďom znepríjemňujú život. Je verejne známe, že v Pentagone býva veľké množstvo neprispôsobivých občanov, z ktorých časť využívajú v hierarchii väčší drogoví díleri na predaj drog, preto túto oblasť navštevuje značná časť drogovo závislých osôb z celej Bratislavy, ako aj jej okolia. Najmä v letných mesiacoch je rušenie verejného poriadku v tejto lokalite častejšie ako inde.

 

Cieľom projektu je v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v okolí Pentagonu cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a drogovej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania so zreteľom najmä na prevenciu kriminality, drogovú činnosť a drogovú závislosť v rizikových skupinách – u detí a mládeže formou komunitných hliadok, nákupom potrebného vybavenia, organizovaním okrúhlych stolov a sociálnou prácou pre obyvateľov v danej lokalite. Pribudnú tiež smetné koše a lampy. Projekt vychádza zo skúseností miestnej samosprávy a partnerských združení v lokalite Pentagonu, odborného know-how v oblasti sociálnej práce a psychológie ako aj podnetov samotných obyvateľov a obyvateliek.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o urgentné riešenie verejného poriadku. Otvorený list riaditeľovi OO PZ Šíravská a náčelníkovi Mestskej polície hl.m. SR Bratislavy Veľkosť: 699.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Žiadosť o riešenie situácie v oblasti “Pentagon”, Otvorený list minstrovi vnútra, p.Mikulcovi Veľkosť: 829.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Žiadosť o riešenie situácie v oblasti “Pentagon”, Otvorený list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, p.Krajniakovi Veľkosť: 932.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Chráňte si svoje vlastníctvo zodpovedne Veľkosť: 590.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Bezpečne na internete aj v roku 2014 Veľkosť: 153.9 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Hry podomových predajcov Veľkosť: 617.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
10 rád pred odchodom alebo zlodeji nedovolenkujú (časť 1.) Veľkosť: 851.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Poistenia I. – Zásady poistenia Veľkosť: 605.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Poistenia III. – Poistné udalosti na majetku Veľkosť: 605.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Poistenia II. – Poistné udalosti na vozidlách Veľkosť: 625.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022
Reflexný prvok vám môže zachrániť život Veľkosť: 622.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2022