Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PHSR 2014 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2014 – 2020

 

Dňa 28. 1. 2015 popoludní v čase od 17 00 – 18 45 sa uskutočnilo verejné prerokovanie strategickej časti pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Vrakuňa s obyvateľmi.

Po úvodnom slove starostu mestskej časti Martina Kuruca boli obyvatelia informovaní o príprave dokumentu, o jeho obsahu a postupe spracovania. Podrobne bola prezentovaná strategická časť s definovaním prioritných oblastí rozvoja, tzn. oblasť sociálnej politiky, oblasť hospodárskej politiky, oblasť environmentálnej politiky a oblasť inštitucionálnej politiky. Dôraz bol kladený na stanovené ciele a opatrenia na ich dosiahnutie. Následne zúčastnení obyvatelia aktívne diskutovali k  témam dopravnej situácie, novej výstavby, bezpečnosti, spoločenského života seniorov, ochrany zelene a možnostiach trávenia voľného času všetkých vekových kategórií. Starosta mestskej časti postupne zodpovedal všetky nastolené otázky. Pripomienky k dokumentu uplatnené na verejnom prerokovaní budú podľa obsahu reflektované v príslušných častiach dokumentu. Zvukový záznam z prerokovania si môžete vypočuť tu. ( priložíme neskôr )

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vrakuňa svojím uznesením č.23/III/2015 zo dňa 27.01.2015 schválilo zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014- 2020

 

V máji 2014 bola vládou SR prijatá Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Národná stratégia je východiskovým dokumentom pri realizácii regionálnej politiky, ktorá zabezpečuje previazanosť strategických dokumentov na všetkých úrovniach riadenia štátu. Pre zvýšenie efektívnosti je koordinovaná prostredníctvom stratégie rozvoja pre daný samosprávny kraj – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Na lokálnej úrovni sa vypracúva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý musí byť v súlade s prioritami a cieľmi národnej stratégie a PHSR daného VÚC. Obce zabezpečujú a koordinujú vypracovanie PHSR obce alebo spoločného programu obcí, pravidelne ho monitorujú a raz ročne zasielajú monitorovaciu správu o postupe príslušnému VÚC. Obce pre zabezpečenie efektívnej implementácie národnej stratégie iniciujú aktívnu spoluprácu strategicky dôležitých partnerov v oblasti regionálneho rozvoja, ktorými sú napr. územné partnerstvá a združenia, orgány štátnej správy a podnikateľský sektor.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja nadobudol účinnosť je  1. 1. 2015. V zmysle § 18a novely zákona, Programy rozvoja vyšších územných celkov a programy rozvoja obcí a ich aktualizácie, schválené pred 1. januárom 2015, sú vyššie územné celky a  obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od  1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa je na základe tejto skutočnosti povinná uviesť schválený PHSR do súladu s ustanoveniami novelizovaného zákona. Znamená to pristúpiť k aktualizácii a úprave PHSR podľa novej Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce /obcí/VÚC, ktorú v zmysle novely zákona o podpore regionálneho rozvoja pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Nová metodika bola vypracovaná s cieľom poskytnúť jednotnú štruktúru pre vypracovanie PHSR, ktorý je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Spracúva sa na obdobie spravidla 7 rokov a dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov a je výsledkom strategického plánovania.

 

 

Základné princípy tvorby PHSR sú:

·      je založený na kvalitných a overených dátach,

·      je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách – oblastiach

·      je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,

·      je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,

·      je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

 

Podľa § 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja je obsah PHSR nasledovný:

(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie a odhad jej budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,

c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,

d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov a

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

 

Zapojenie verejnosti do procesu spracovania dokumentu

Počas celého procesu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2014 – 2020 budú na web stránke mestskej časti Bratislava – Vrakuňa postupne zverejňované všetky rozpracované časti dokumentu, ktoré je možné pripomienkovať.

 

 

Kontaktná adresa:

phsr@vrakuna.sk

Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2014 – 2020 – spracované časti:

Analytická časť

Strategická časť

Programová časť

 

Kompletný materiál k PH SR 2014 nájdete v dokumentoch na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Analytická časť Veľkosť: 674.9 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Strategická časť Veľkosť: 409.7 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Programová časť Veľkosť: 428.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Kompletný materiál k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2014 – 2020 Veľkosť: 496.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2022
Uznesenie MZ Veľkosť: 27.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023
Uznesenie MZ zo dňa 14.02.2023 – predĺženie PHSR do 31.12.2024 Veľkosť: 431.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2023