Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poplatok za rozvoj

Platná legislatíva

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2023 zo dňa 15.05.2023 a 6/2023 zo dňa 20.09.2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Úplné znenie zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona č. 447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správca poplatku za rozvoj

 

Správcom poplatku za rozvoj v Bratislave je mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila.

 

Základné informácie o poplatku za rozvoj

 

Poplatník: Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

 

Predmet poplatku: Predmetom   poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mestskej časti, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba, ktorá je ohlásená stavebnému úradu, na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo ktorá je dodatočne povolená. Predmetom poplatku za rozvoj je stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

 

Základ poplatku: Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom sa
za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

 

Sadzba poplatku za rozvoj v € v členení podľa stavieb za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pri jednotlivých stavbách:

  1. stavby na bývanie 35 €,
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €,
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 35 €,
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 35 €,
  5. ostatné stavby 35 €.

 

 

Poplatková povinnosť k poplatku za rozvoj

 

Vznik: Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

 

Zánik: Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

 

 

Oznamovacia povinnosť

 

Ak má stavba slúžiť na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť mestskej časti najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy za predpokladu, že obec ustanovila sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby.

Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy zákona, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant stavby.

 

Vyrubenie poplatku za rozvoj

 

Forma: Správca poplatku vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím.

 

Splatnosť poplatku: Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Úhrada dane: Poplatok možno uhradiť hotovostne v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.